Aktualności

Podsumowanie dnia: 10 lutego 2019

10 lutego 2019

W niedzielę 10 lutego 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 83 nowe firmy zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych przedsiębiorstw, to województwa mazowieckie (13,3% ogółu), wielkopolskie (10,8% ogółu) oraz śląskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych podmiotów gospodarczych w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie1113,3%
wielkopolskie910,8%
śląskie89,6%
kujawsko-pomorskie67,2%
podkarpackie56,0%
łódzkie33,6%
małopolskie33,6%
lubuskie33,6%
pomorskie33,6%
zachodniopomorskie33,6%
lubelskie22,4%
warmińsko-mazurskie22,4%
dolnośląskie11,2%

Trzy największe podgrupy branżowe wśród nowych firm rozpoczynających działalność gospodarczą 10 lutego 2019 r. tworzą firmy, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (22,9% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,9% ogółu) oraz transport i gospodarka magazynowa (13,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)1922,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1416,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1113,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)78,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)67,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)56,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)33,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)33,6%
Edukacja (PKD P)33,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)33,6%
Pozostałe910,8%

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (8,4% ogółu), restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (6,0% ogółu) oraz działalność taksówek osobowych (6,0% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)78,4%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)56,0%
Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z)56,0%
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z)44,8%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)33,6%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)33,6%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)33,6%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)33,6%
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)22,4%
Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z)22,4%
Pozostałe4655,4%